N?vrat na hlavn? str?nku
IDE?LNE RIE?ENIA PRE KA?D?HO...
N?vrat na ?vod
Nap?te n?m
   
  O spolo?nosti  
  Ponuka slu?ieb  
  Ponuka tovaru - materi?l  
  Referencie  
  Kontakt + mapa  
 
TERMO -TOM s.r.o., spolo?nos?, ktorej z?le?? na kvalite pr?c a spokojnosti z?kazn?ka.
Spolo?nos?, s dlhoro?n?mi sk?senos?ami na ?eskom trhu, t?mom kvalifikovan?ch
pracovn?kov a pr?cou s produktmi na vysokej technickej ?rovni.

Zatep?ovacie pr?ce, pr?ve problematika dodato?n?ho zatep?ovania sa z d?vodu n?zkej
energetickej hospod?rnosti a rastom cien tepla dost?va do st?le v??ej pozornosti.
Pre na?u spolo?nos? sa stali zatep?ovacie pr?ce hlavnou ?innos?ou a s n?m spojen?m
sprostredkovanie obchodu a slu?ieb.

Na?i zamestnanci s? vy?kolen? a certifikovan? pre pr?cu so syst?mami firiem, ktor?ch
produkty s? na vysokej technickej ?rovni, s? pravidelne pre?ko?ovan? z technologick?ch
postupov a disponuj? vysokou odbornos?ou.Certifikovan? v?robky a osved?en? syst?m zodpoved? po?iadavk?m slovensk?ch
i zahrani?n?ch technick?ch noriem.

dreamartstudio for TERMO-TOM © 2008
            PARTNERI: